Как да направим някои стрингове на Webform преводими?

Translatable webform component label, default value, options text, submit text

Webform е модул с който може да правим формуляри в сайт на Друпал. При мултиезични сайтове е възможно да се ползват преводите на нод за всеки език, като се направи формуляр за всеки език. В някои случаи е по-удобно стринговете на формулярите да са преводими (такива като етикет на полето, стойност по подразбиране за полето, текста на опциите - списък за избор или радиобутони, когато има такива, текста на бутона за запис на формуляра) - така ще имаме само една форма за всички езици. Който е правил форми в мултиезичен сайт вероятно си е мислил за това.

Със следващия код в модул се правят #title, #default_value, #options['value'] и submit['#value'] да се превеждат през admin/config/regional/translate/translate:

/**
 * Implements hook_form_alter().
 */
function HOOK_form_alter(&$form, &$form_state, $form_id) {
 if (strstr($form_id, 'webform_client_form_')) {
  //make default value, title, select options value and submit value on
  //webform translatable by localization
  foreach ($form['submitted'] AS $key => $component) {
   if (@$component['#default_value']) {
    $form['submitted'][$key]['#default_value'] = t($component['#default_value']);
   }
   if (@$component['#title']) {
    $form['submitted'][$key]['#title'] = t($component['#title']);
   }
 
   if (count(@$component['#options'])) {
    foreach ($component['#options'] AS $opt_key => $opt_val) {
     $form['submitted'][$key]['#options'][$opt_key] = t($opt_val);
    }
   }
  }
 
  $form['actions']['submit']['#value'] = t($form['actions']['submit']['#value']);
 }
}
Category: