Задаване на филтър с код на views

Как да променим/зададен стойност на филтър (пък бил той и exposed) на views в кода?

  $view_name = 'invoice_items';
  $display = 'block';
 
  $view = views_get_view($view_name);
  $view -> set_display($display);
 
  $filter_1 = $view -> get_item($display, 'filter', 'field_delivery_order_ref');
  $filter_1['value'] = $order_nid;
  $view -> set_item($display, 'filter', 'field_delivery_order_ref', $filter_1);
  $output = $view -> render();

редакция: 03.05.2015

Може да се зададат няколко филтър от различен вид полета

//
   $view_name = 'delivery';
   $display = 'block_2';
 
   //
   $view = views_get_view($view_name);
   $view -> set_display($display);
 
   // exclude current 
   $filter_1 = $view -> get_item($display, 'filter', 'nid');
   $filter_1['value']['value'] = $delivery -> nid;
   $view -> set_item($display, 'filter', 'nid', $filter_1);
   // add ref to order
   $filter_2 = $view -> get_item($display, 'filter', 'field_delivery_order_ref_nid');
   $filter_2['value'] = array($order -> nid);
   $view -> set_item($display, 'filter', 'field_delivery_order_ref_nid', $filter_2);
 
   //
   $view -> execute();
   $output = $view -> preview();
Category: