Създаване на страница/блок със съдържание с филтри

В едно views може да имаме няколко негови варианта, наречени дисплеи. Вариант не е най-точното определение, защото самите тези дисплеи може да са съвсем различни един от друг. Единственото ограничение в тази посока е, че ще са от един и същи тип какъвто изберем при създаването на това views - Content, User, Taxonomy ... или друг от възможните.

Задачата която ще решим тук е:
Да направим страница с резюмета (teaser) на нодове тип article, в която да има реклама на всяка трета позиция (ред). За тази цел като реклама ще използваме нодове тип article с tags adv (adv като advertising). Също ще добавяме тагове за позицията на рекламата, като ще имаме две места където да се появява тя - в content региона (централния регион на сайта) и sidebar (ляво и дясно от content региона). В тази част на упражнението ни интересува само централната част, така че ще наблегнем на нея. Самата реклама е създадена също като нодове тип article. За да я различаваме от другото съдържание по сайта ще й задаваме таг adv за реклама и таг sidebar или content - според това в коя част на сайта искаме да се появи този рекламен нод. В нодовете които са нашата реклама съдаваме нашето рекламно съдържание в body с всички атрибути които искаме да има рекламата ни. Такива като размера на нейния банер например - която е предназначена за централната част на сайта може да е с ширина до 760px или до 200px - за sidebar, съответно този банер да е линк към сайта на нашия рекламодател и т.н.
Също ще разгледам съответните views като страница или блок, които да селектират съответната реклама.

В прикачения файл .txt е кода на това views. Може да импортнете този код и ще имате всичко необходимо с готовите настройки, които ще разгледаме.

В това views с име articles имам три дисплея.
Page Articles е тип страница с път /articles. Зададени са три филтъра за него:

  • Content: Published (Yes) - само публикувани нодове
  • Content: Type (= Article) - само нодове тип article
  • Content: Tags (<> adv) - само нодове които Нямат tags adv

Нашата целева страница на която всяка трета позиция ще е реклама е почти готова. Как да вкараме рекламата като такава е описано в Използването на блокове на views като част от съдържанието на страници и nodes(предстои).

Тук продължавам с това да подготвим нашите 2 views, от които едно да селектира по 1 нод с реклама за централната (по-широка) част, и друго, което да селектира рекламата предназначена за сайдбар или за показване в нод.

Настройката на филтрите на нашият втори дисплей (Page Articles advertising) на това views (articles) са показани на четвъртия слайд. То селектира по 1 нод с тагове за реклама в центраната част. Тъй като цалата рекламирана информация (банер с линк към рекламирания сайт) е в body - показва само това поле.

Петият слайд показва настройките за филтри за блок с реклама за sidebar - същия този блок ще ползваме по-натам за показване на реклама в нод.

Това беше накратко за Използване на филтри във views.

Следващата част разглежда Създаване на страница/блок със съдържание с аргументи

различни дисплеи на едно views
реклама в централната част на 3-та позиция - на първата страница
реклама в централната част на 3-та позиция - на втората страница
4 - блок с реклама за централната част
5 - блок с реклама за sidebar и/или в нод
Attachments: