Закачане на js и css към форма


Задаване на стойност по подразбиране, които се изчистват при фокус на input с js:

 1. login_nsni.png
 2. newsletter_block.png
 3. feedback-form.png
(function($){
 Drupal.behaviors.nsni_ext = {
  attach: function(context) {
   $('input[name$="name"]').val(Drupal.t('User'));
   $('input[name$="pass"]').val(Drupal.t('Password'));
   $('input[name$="name"], input[name$="pass"]').addClass('default-value');
 
   $('.default-value').each(function() {
    var default_value = this.value;
    $(this).focus(function() {
      if(this.value == default_value) {
        this.value = '';
      }
    });
    $(this).blur(function() {
      if(this.value == '') {
        this.value = default_value;
      }
    });
   });
  }
 }
})(jQuery);

Закачане на js файла към формата:

/**
 * Implements hook_form_alter().
 */
function nsni_ext_form_alter(&$form, &$form_state, $form_id) {
 if ($form_id == 'user_login_block') {
  $form['#attached'] = array(
   'js' => array(
    drupal_get_path('module', 'nsni_ext') . '/misc/nsni-login.js' => array(
     'type' => 'file'
    ),
   ),
  );
}

Закачане на външна js библиотека към форма (selectbox.js):

wf-2.png

резултат на select options от selectbox
wf-2-select-options.png

Selectbox jQuery plugin link:
https://code.google.com/p/select-box/

Drupal code:

/**
 * Implements hook_form_alter().
 */
function nsni_ext_form_alter(&$form, &$form_state, $form_id) {
 if (strstr($form_id, 'webform_client_form_')) {
  //attach custom css and js to webform client form
  $form['#attached'] = array(
   'css' => array(
    drupal_get_path('module', 'nsni_ext') . '/misc/nsni_ext.css' => array(
     'type' => 'file'
    ),
   ),
   'js' => array(
    drupal_get_path('module', 'nsni_ext') . '/misc/selectbox/js/jquery.selectbox-0.2.min.js' => array(
     'type' => 'file'
    ),
    drupal_get_path('module', 'nsni_ext') . '/misc/nsni_select.js' => array(
     'type' => 'file'
    ),
   ),
  );
 }
}